∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Wednesday, 22 July 2015

KERALA PSC SUB ENGINEER - ELECTRICAL (NCA NOTIFICATION) KERALA STATE ELECTRICITY BOARD- ONLINE EXAM–SOLVED QUESTION PAPER 2015 AUGUSTKERALA PSC SUB ENGINEER - ELECTRICAL (NCA NOTIFICATION) KERALA STATE ELECTRICITY BOARD- ONLINE EXAM–SOLVED QUESTION PAPER 2015 AUGUST

SUB ENGINEER - ELECTRICAL  
(NCA NOTIFICATION) KERALA STATE ELECTRICITY BOARD
ONLINE EXAMINATION Computer

Category No: 325/2011, 320/2011, 327/2011
Exam Date: 26/08/2015 WEDNESDAY
Time : 10.00 AM to 12.15 PM
Scale of pay : ` 92,85 – 15,715/-(PR)
 No. of vacancies: 325/2011- ST-
                                326/2011- OX-1,
                                327/2011- Dheevara-1

COMMON TEST FOR Category No:325, 326, 327 ABOVE

Syllabus: An Objective Type Test  based on the qualification prescribed for the post. Main Topics:-
Part I: Electrical Engineering
Part II: Electronics Engineering
Part III:General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala
(Medium of Questions: English)
(More Details  Click here)

Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 13/08/2015

KERALA PSC SUB ENGINEER - (ELECTRICAL) KERALA STATE ELECTRICITY BOARD- ONLINE EXAM–SOLVED QUESTION PAPER 2015 AUGUST
Provisional Answer key ---> Click here


KERALA PSC ASST ENGINEER ELECTRICAL - (PWD/IRRIGATION/TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LTD) SOLVED QUESTION PAPER- 2014

Click here --->  View  &  Download

UPSC EXAM CALENDER - 2015 CLICK HERE

                                               RELATED POST

 
 
 
 


  STATE ELIGIBILITY TEST - SET- PREVIOUS QUESTION PAPERS

 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.
SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment