∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 31 July 2015

KERALA PSC LOWER DIVISION TYPIST (JUNIOR FAIR COPY ASSISTANT) KSEB -SOLVED QUESTION PAPER–2015 SEPTEMBER


LOWER DIVISION TYPIST (JUNIOR FAIR COPY ASSISTANT) KSEB


Gazette Date: 30/11/2013 Gazette Date: 30/11/2013
Last Date: 01/01/2014 Last Date: 01/01/2014
Category No: 462/2013 Category No: 463/2013
Department : Kerala State Electricity Board Department : Kerala State Electricity Board
Name of Post :Lower Division Typist (Junior Fair Copy Assistant) Name of Post :Lower Division Typist (Junior Fair Copy Assistant)
Scale of Pay : ` 6765-12615/- Scale of Pay : ` 6765-12615/-
Number of vacancies : Not estimated Number of vacancies : 3 (Three)
Method of Appointment: Direct Recruitment Method of Appointment: By Transfer
(More Details Click here) (More Details Click here)
 COMMON TEST FOR Category No: 462/2013, 463/2013 ABOVE

Exam Date: 09/09/2015 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.

Main Topics:-
Part I : General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala

Part II : Typing, Document Formatting & Computer Word Processing
(Medium of Questions: English)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Maximum Marks: 100)

Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 26/08/2015


KERALA PSC LOWER DIVISION TYPIST (JUNIOR FAIR COPY ASSISTANT)SOLVED QUESTION PAPER–2015 SEPTEMBER KSEB

Click here ---> View  &  DownloadLD TYPIST-SR FOR SC/ST-KELPAM-
JUNIOR STENO TYPIST-KMML SOLVED QUESTION PAPER 2014

LOWER DIVISION TYPIST - NCA - VARIOUS GOVERNMENT OWNED COMPANIES SOLVED QUESTION PAPER 2014


Click here to Download Page


More PSC Solved Question Papers --->Click here 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment