∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Tuesday, 28 July 2015

KERALA PSC CHEMIST (CATTLE FEED PLANT) SOLVED QUESTION PAPER–2015 SEPTEMBERKERALA PSC CHEMIST (CATTLE FEED PLANT) SOLVED QUESTION PAPER–2015 SEPTEMBER

CHEMIST (CATTLE FEED PLANT)

(PART I- GENERAL CATEGORY)


Gazette Date: 29/06/2013
Last Date: 31/07/2013
Category No: 162/2013
Department : Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited.
Name of Post : Chemist (Cattle Feed Plant)
Scale of Pay : ` 10020 - 20070/-
Number of vacancies : 1 (One)
             (More Details Click here)

Exam Date: 04/09/2015 Friday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM

 Method of Appointment: Direct Recruitment
Qualifications: M.Sc. in Biochemistry/Animal Nutrition
                                                     OR
                             B.V.Sc.

(More Details Click here)

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.

Main Topics:-
Part I : Questions based on qualification prescribed

Part II : General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala
(Medium of Questions: English)
(Maximum Marks: 100)

Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 21/08/2015


KERALA PSC CHEMIST (CATTLE FEED PLANT) SOLVED QUESTION PAPER–2015 SEPTEMBER

Final Answer Key ---> Click hereKERALA PSC ASSISTANT CHEMIST TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LIMITED 2014 SOLVED QUESTION PAPER

Click here ---> View & Download


UPSC EXAM CALENDER - 2015 CLICK HERE

                                               RELATED POST

 
 
 
 


  STATE ELIGIBILITY TEST - SET- PREVIOUS QUESTION PAPERS

 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.
SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment