∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 19 June 2015

KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK/ BILL COLLECTOR (BY TRANSFER) GREATER COCHIN DEVELOPMENT AUTHORITY- 2015 SOLVED QUESTION PAPER


PSC LOWER DIVISION CLERK/ BILL COLLECTOR (BY TRANSFER) GREATER COCHIN DEVELOPMENT AUTHORITY-2015

Gazette Date: 13/05/2014
Last Date: 18/06/2014
Category No: 203/2014


Name of the firm : Greater Cochin Development Authority
Name of Post : Lower Division Clerk/Bill Collector ((By Transfer)
Scale of Pay : `.5250-8390/-
Number of vacancies : 2 (Two)


Exam Date: 01/08/2015 Saturday
Time: 1.30 PM to 3.15 PM

Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics:-
Part I: General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala
Part II: General English
Part III: Simple Arithmetic & Mental Ability
(Medium of Questions: Malayalam/Tamil/Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 17/07/2015


KERALA PSC LOWER DIVISION CLERK/ BILL COLLECTOR (BY TRANSFER) GREATER COCHIN DEVELOPMENT AUTHORITY- 2015 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here ---> View  &  Download LOWER DIVISION CLERK/ BILL COLLECTOR - MUNICIPAL COMMON SERVICE 2015 SOLVED QUESTION PAPER - 


Click here to Download page


LDC KOLLAM SOLVED QUESTION PAPER 2013 - 


Click here to Download PageLDC PREVIOUS YEARS QUESTION PAPERS -


Click here to Download Page
More PSC Solved Question Papers --->Click here  
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment