∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Friday, 19 June 2015

KERALA PSC MALE WARDEN (NCA NOTIFICATION) SCHEDULED CASTE DEVELOPMENT- 2015 SOLVED QUESTION PAPERKERALA PSC MALE WARDEN (NCA NOTIFICATION) SCHEDULED CASTE DEVELOPMENT- 2015

Gazette Date: 25/11/2014
Last Date: 31/12/2014
Category No: 523/2014


Department : Scheduled Caste Development
Name of Post : Male Warden
Scale of Pay : ` 9,190 -15780/-
Number of vacancies : Community wise
                                     Kasaragod – Muslim - 1  (one)

             (More Details Click here)

Exam Date: 01/08/2015 Saturday
Time: 1.30 PM to 3.15 PM


Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post
Main Topics:-
Part I: General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala
Part II: General English
Part III: Simple Arithmetic & Mental Ability
(Medium of Questions: Malayalam/Tamil/Kannada)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 17/07/2015


KERALA PSC MALE WARDEN (NCA NOTIFICATION) SCHEDULED CASTE DEVELOPMENT- 2015 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here --->  View   &   Download


KERALA PSC MALEWARDEN / FEMALEWARDEN / FOREST GUARD SOLVED QUESTION PAPER 2015- 
Click here to download Page
KERALA PSC MALE WARDER -JAILS- TVM - TSR-KNR UNITS SOLVED QUESTION PAPER 2014 
Click here to download Page
MALE WARDEN / WOMEN POLICE CONSTABLE 2014 SOLVED QUESTION PAPER 


Click here to download Page


More PSC Solved Question Papers --->Click here  
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment