∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Monday, 29 June 2015

KERALA PSC FOREMAN (GOVERNMENT INSTRUMENT WORKSHOP) SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.(SIDCO)2015 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Name of Post : Foreman (Govt.Instrument Workshop)
Department : Kerala Small Industries Development Corporation Limited (SIDCO)
Category No: 275/2014
Scale of Pay : ` 7990 – 12930/-
Number of vacancies :  2 (Two)
(More Details Click here)

Exam Date: 19/08/2015 Wednesday
Time: 07.30 AM to 09.15 AM
The Experience Certificate shall be in the preformat Click here:
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.

Main Topics:-
Part I: Questions based on Technical Qualification
Part II: Questions based on Experience
Part III: General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 05/08/2015
KERALA PSC FOREMAN (GOVERNMENT INSTRUMENT WORKSHOP) SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.(SIDCO) 2015 AUGUST SOLVED QUESTION PAPER

Click here---> View   &   Download
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC RANK LISTS / SHORT LISTS -> Click here
PSC FREE MOCK TEST -> Click here

No comments:

Post a Comment