∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Wednesday, 27 May 2015

KERALA PSC ELECTRICIAN GRADE II - PRINTING ( GOVERNMENT PRESS) - 2015 SOLVED QUESTION PAPER


KERALA PSC ELECTRICIAN GRADE II - PRINTING ( GOVERNMENT PRESS) - 2015 SOLVED QUESTION PAPER

ELECTRICIAN GRADE II - PRINTING ( GOVERNMENT PRESS) 
Category No: 533/2013 
Department : Printing (Government Press)
Name of post : Electrician Grade II.
Scale of pay : Rs.10,480-18,300/-
Number of Vacancies : District wise Palakkad - 2 (Two)
( More details Click here)

Exam Date: 28/07/2015 Saturday
Time         : 07.30 AM to 09.15 AM
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:- 
Part I : Questions based on  qualification prescribed 
Part II: General Knowledge, Current Affairs & Renaissance in Kerala
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 14/07/2015

KERALA PSC ELECTRICIAN GRADE II - PRINTING ( GOVERNMENT PRESS) - 2015 SOLVED QUESTION PAPER

Click here--->  View  &  Download


KERAL PSC Electrician - Kerala State Industrial Enterprises Ltd - 2013 Solved Question Paper   
KERALA PSC TRADESMAN (ELECTRICAL) TECHNICAL EDUCATION 2015 SOLVED QUESTION PAPER

Click here to Download Page


More PSC Solved Question Papers --->Click here  
 
 
 
 
 
 
 
 


PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.


SCERT KERALA TEXT BOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here

NCERT & CBSE TEXT BOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

No comments:

Post a Comment