∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Saturday, 23 May 2015

INFORMATION TECHNOLOGY AND CYBER LAW 100 QUESTIONS AND ANSWERS
INFORMATION TECHNOLOGY AND CYBER LAW 100 QUESTIONS AND ANSWERS

MUNICIPAL SECRETARY,
SECRETARIAT ASSISTANT,
AUDITOR,
BLOCK PANCHATATH SECRETARY,
BEVARAGES ASSISTANT
തുടങ്ങി ധാരാളം പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന INFORMATION TECHNOLOGY & CYBER LAW സംബന്ധിച്ച 100 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 

INFORMATION TECHNOLOGY AND CYBER LAW 100 QUESTIONS AND ANSWERS

Click here --->  View  &  DownloadUPSC EXAM CALENDER - 2015 CLICK HERE

                                               RELATED POST

 
 
 
 


  STATE ELIGIBILITY TEST - SET- PREVIOUS QUESTION PAPERS

 
 
 
 

PSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.

2 comments: