∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Wednesday, 22 April 2015

STATE ELIGIBILITY TEST - SET - JUNE 2015 SYLLABUS AND PREVIOUS QUESTION PAPERS
STATE ELIGIBILITY TEST - SET - JUNE 2015 SYLLABUS AND PREVIOUS QUESTION PAPERS

In order to ensure the standards of teaching in Higher Secondary Course, the Government have decided to conduct the State Eligibility Test for the candidates to be selected as Higher Secondary School Teachers and Non-Vocational Teachers in VHSE. A pass in the State Eligibility Test
(SET) is stipulated as a mandatory requirement for appointment as Higher Secondary School Teachers in the State as per the Special Rules in force.

Starting of distribution of Application Forms  - 16/04/2015
Starting of Online Registration - 17/04/2015
Closing of distribution of Application Forms  - 06/05/2015
Last date for Online Registration -  06/05/2015 at 3 PM
Last date for receipt of filled-in Applications - 06/05/2015 at 5 PM
Issue of Online Hall Tickets - 25/05/2015
Conduct of Test - 07/06/2015 
Publishing of Answer Keys in Website - 10/06/2015
STATE ELIGIBILITY TEST – June - 2015 Syllabus For All Subjects  CLICK HERE
STATE ELIGIBILITY TEST – June - 2015 Prospectus CLICK HERE

DOWNLOAD APPLICATION FORM (Online Registration) CLICK HERE

The Candidate must Log on to www.lbskerala.com or www.lbscentre.org and click SET-June-2015 link for Online Registration using Application Number and Site Access Key. After successful registration the candidate will be provided with a Registration ID.

PREVIOUS QUESTION PAPERS- 2010, 2011, 2012, 2013

ANTHROPOLOGYARABIC, BOTANY, CHEMISTRY, COMMERCE, ECONOMICS, ENGLISH, FRENCH,   GANDHIAN STUDIES, GEOGRAPHY, GEOLOGY,     GERMAN, HINDI, HISTORY, HOME SCIENCE, ISLAMIC HISTORY, JOURNALISM, KANNADA, LATIN, MALAYALAM, MATHEMATICS, MUSIC, PHILOSOPHY, PHYSICS, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY, RUSSIAN, SANSKRIT, SOCIAL WORK, SOCIOLOGY, STATISTICS, SYRIAC, TAMIL,

UPSC EXAM CALENDER - 2015 CLICK HERE

                                           RELATED POSTPSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.

No comments:

Post a Comment