∗ജൂണ്‍ 16 വരെയുള്ള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ∗∗∗ 
∗KERALA PSC LGS SHORT LISTS -2018 PUBLISHED - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC TODAY'S EXAM RESULTS / ANSWER KEY - Click here ∗∗∗  ∗KERALA PSC FINAL ANSWER KEY 2018 - Click here ∗∗∗ 

Adsense

Thursday, 9 April 2015

SSC SI ASI Recruitment 2015 (RECRUITMENT OF SUB-INSPECTORS IN DELHI POLICE , CAPFs AND ASSISTANT SUB-INSPECTOR IN CISF EXAMINATION, 2015) PREVIOUS QUESTION PAPERSSC SI ASI Recruitment 2015

RECRUITMENT OF SUB-INSPECTORS IN DELHI POLICE , CAPFs AND ASSISTANT SUB-INSPECTOR IN CISF EXAMINATION- 2015

SUB-INSPECTORS IN DELHI POLICE , CAPFs AND ASSISTANT SUB-INSPECTOR IN CISF EXAMINATION- 2014 PREVIOUS QUESTION PAPER
You can download this Question Paper in pdf form by Clicking  the Link below

SSC(Staff selection Commission) has been decided the recruitment for post Sub-Inspector, Assistant Sub-Inspector. The total numbers of posts in this recruitment are 2902.

Vacancies & Reservation


  1.Vacancy of Sub Inspector in CAPFs :

Name of the Force

Category
UR
OBC
SC
ST
Total
G.total
Ex.Servicemen


A
B
C
D
E(A+B+C+D)

10% of E

CRPF
Male
104
55
31
15
205
221
22Female
09
04
02
01
16

BSF
Male
290
156
87
44
577
607
61Female
 15
08
05
02
30
ITBP
Male
111
88
53
14
266
289
29


Female
09
08
05
01
23

CISF
Male
244
130
72
36
482
536
54


Female
29
14
08
03
54

SSB
Male
19
09
05
02
35
Female
10
04
03
01
18
Total

840
476
271
119
1706
1706
170

2.Vacancy of ASI in CISF :
Rank
Category
UR
OBC
SC
ST
TOTAL
EX.SM
ASI/Exe
Male
502
267
148
74
991
110

Female
57
29
16
08
110559
296
164
82
11013.Vacancy of S.I. (Executive) – Male in Delhi Police

Category
UR
OBC
SC
ST
TOTAL
Open
42
35
06
01
84
Ex-Serviceman
06
03
02
-
11
Total
48
38
08
01
95


Pay Scale:
Sub-Inspector in CAPFs :(Central Armed Police Forces)
The post carries pay scale of Rs 9300-34800 in Pay Band 2 with Grade Pay of Rs 4200 and is classified as Group ‘B’ Non-Gazetted, Non-Ministerial. 
Sub Inspector(Executive-Male) in Delhi Police :
The post carries pay scale of Rs.9300-34800 in Pay Band 2 with Grade Pay of Rs. 4200 and is classified as Group ‘C’ by Delhi Police. 
Assistant Sub-Inspector in CISF:
The post carries pay scale of Rs.5200-20200 in PB-2 with Grade Pay of Rs.2800/- and is classified as Group ‘C’.

Age Limit: 20 to 25 Years as on 1st January 2015. Age Relaxation - 5 Years for SC/ST, 3 Years for OBC, For other eligible category candidates as per Govt Rules.
Date of Examination: 21-06-2015
Syllabus: Click here
How To Apply: The eligible candidates can apply through online mode. For apply online candidates will required online payment and apply from official website of SSC. To apply online the candidates will need two registrations part. In first candidates will fill up all details i.e. Name, address, DOB, Age, Qualification etc. 
The applicants can apply till 25th and 28th April, 2015.
Application Fee: Rs.100/- payable through "Central Recruitment Fee Stamps(CRFS)" in case of Off-line or SBI Challan or Online payment through State Bank of India for Online applications. No fee for SC / ST / Ex-Serviceman and all category Women Candidates. Part-I Registration end on 25/04/2015 up to 5:00 PM, Part-II Registration close on 28/04/2015 up to 5:00 PM.  
Detailed Notification Click here

Click here to Apply Online

SUB-INSPECTORS IN DELHI POLICE , CAPFs AND ASSISTANT SUB-INSPECTOR IN CISF EXAMINATION- 2014 PREVIOUS QUESTION PAPER
You can download this Question Paper in pdf form by Clicking  the Link below

Click here. www.scexams.in


UPSC EXAM CALENDER - 2015 CLICK HERE

                                           RELATED POSTPSC WINNERS നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവടെ നല്കിയിട്ടുള്ള  Comments എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുക.

No comments:

Post a Comment